Hướng dẫn sử dụng DNS Management

Sau khi đăng nhập với tên miền và password. Đề thay đổi được các bản ghi bạn hãy nhấn chuột vào Tên miền, xuất hiện cửa sổ:

Bạn hãy chuột vào tên miền, xuất hiện các bản ghi để bạn thay đổi:

Trong đó NS1 và NS2 là bạn không thay đổi.
| Hướng dẫn cấu hình tên miền :
– Cấu hình để tên miền chạy web cần các bản ghi sau:
Tạo Record A:
Host Record Record Type Address
@ A <Địa chỉ IP Webserver>
Ví dụ : @ A 118.69.204.195
Tạo Record CNAME:
Host Record Record Type Address
www CNAME <tên miền=””>
Ví dụ : www CNAME abc.com
– Cấu hình để tên miền chạy mail cần các bản ghi sau:
Tạo Record MX:
Host Record Record Type Address
@ MX mail.<tên miền=””>
Ví dụ : @ MX mail.abc.com
Tạo thêm 1 record A:
Host Record Record Type Address
mail A <Địa chỉ IP Mail Server>
Ví dụ : mail A 118.69.204.197
– Cấu hình để tên miền chạy subdomain( ví dụ forum, pkt, phc…):
Tạo 1 record A:
Host Record Record Type Address
subdomain A < Địa chỉ IP>
Ví dụ : forum A 118.69.204.198
– Priority chỉ áp dụng cho Record Type là MX
Name Server của domain sử dụng DNS của VDCOnline mới có hiệu lực
(Ví dụ: ns1.vdconline.vn & ns2.vdconline.vn)

Comments

comments